20140907Vol041沫晓伊baby三亚旅拍第一套48P沫晓伊美媛馆

20140907Vol041沫晓伊baby三亚旅拍第一套48P沫晓伊美媛馆

广莫者,言阳气在下,阴莫阳广大也。王肯堂分六经形证,以小续命汤加减主之,是从风治。

此病既水汜于上,虽肾气之发腾,亦由太阳之气化不宣,中土之湿气亦盛。 以余拙见,有力无力尽之矣。

 真火伏藏,命根永固,又得重生也。 故莫知其情,莫见邪形。

 然脾胃旺,二气始能旺,脾胃衰,二气亦立衰,先后互赖,有分之无可分,合之不胜合者也。辨皮毛肌肤气有馀:所现皮干枯、皮粗、毛干枯、肌肤燥痒之类。

恶风者可与黄芪建中汤,畏寒者可与附子甘草汤。以余所论,真气衰为二病之本,痰阻是二病之因,治二症贵宜峻补元阳,元阳鼓动,阴邪痰湿立消,何癫痫之有乎?

其辛苦之人,形劳汗泄,鼎食之家,肾虚难免,形劳伤肾,肾劳伤精,虽不触冒严寒杀厉之气,正邪由是潜伏于中,为伏邪诸病。又曰:西方生燥,燥生金,其德清洁,其化紧敛,其政劲切,其令燥,其变肃杀,其灾苍陨。

Leave a Reply